• Pasūtījumi parasti tiek sagatavoti un piegādāti 3-8 darba dienu laikā atkārībā no daudzuma un piegādes adreses.

  Minimālais pasūtījuma daudzums - 20 gabali.

  Piegādes izmaksas tiks aprēķinātas pēc pasūtījuma saņemšanas.

  *COVID laikā iespējama kavēšanos psūtījumu apstrādē un piegādē.Interneta veikals „Pakoshop” tīmekļa vietnē pako.lv/shop ir SIA „Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS” (reģ.nr. 40003385065) struktūrvienība (turpmāk tekstā Pārdevējs).

Pārdevējs tirgo preces juridiskām personām un saimnieciskās darbības veicējiem – privātpersonām (turpmāk tekstā Pircējs). Prece šo noteikumu izpratnē ir jebkura prece, kura tiek piedāvāta pārdošanai interneta veikalā „Pakoshop” (www.pako.lv).

Pasūtot preces interneta veikalā „Pakoshop” Pircējs piekrīt šiem lietošanas noteikumiem:

 1. Minimālais pasūtījuma apjoms ir 10 gab. no katra preces veida un 20,00 Eiro (bez PVN). Gadījumā, ja pasūtījuma apjoms ir mazāks par 20,00 Eiro (bez PVN), papildus tiek iekasēta pasūtījuma apkalpošanas maksa 2.99 (bez PVN) par katru veikto pasūtījumu vai izrakstīto rēķinu, ja vairāki pasūtījumi tiek apvienoti vienā rēķinā.
 2. Gofrētā kartona iepakojums ir piemērots dažādu preču uzglabāšanai un/vai transportēšanai. Pircējs, patstāvīgi vai konsultējoties ar Pārdevēju, izvērtē iepakojuma atbilstību savām vajadzībām. Pasūtot iepakojumu precēm, kuras izdala mitrumu (kondensātu), beramām precēm (naglas, skrūves, konfektes un tml.), precēm, kuras tiks ilgstoši pārvadātas jūras konteineros, saldētām precēm, kā arī iepakojumu, kurš tiks izmantots vairākas reizes (pārpakojot preces), Pircējam patstāvīgi jāpārliecinās, ka šādi iepakojuma kritēriji: kartona kvalitāte, biezums, izmērs, ir atbilstoši situācijai, lai izturētu paredzēto slodzi.
 3. Visiem preču aprakstiem un bildēm ir informatīvs raksturs. Pasūtot preces, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Pārdevēja gofrētā kartona iepakojuma ražošanas un kvalitātes noteikumiem, ar kuriem var iepazīties vietnē: http://www.pako.lv/docs/KSN.pdf, un piekrīt tiem.
 4. Pārdevējs nenes nekādu atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties pircējam lietojot Iepakojumu.
 5. Pārdevējs patur tiesības koriģēt vai anulēt pasūtījumu, rakstveidā saskaņojot to ar Pircēju, ja Preces atlikums noliktavā nav pietiekošs un/vai Pircējam ir nepieciešams ātrākais izpildes termiņš, nekā Pārdevējs var nodrošināt.
 6. Preču cenas ir norādītas eiro par vienu gabalu bez PVN un neiekļauj piegādes izdevumus.
 7. Prece pircējam tiek izsūtīta tikai pēc pilnas samaksas saņemšanas, ieskaitot piegādes izdevumus, ja tie ir iekļauti rēķinā. Pirms preču izsūtīšanas Pārdevējs nosūta paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi par preču piegādes dienu un laiku.
 8. Gadījumā, ja Pircējs nav nodrošinājis preču saņemšanu saskaņotajā dienā vispār, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt atkārtotu samaksu par piegādi, reizinot to ar koeficientu 2 vai anulēt Pasūtījumu informējot par to pircēju rakstiski pa e-pastu.
 9. Gadījumā, ja Pircējs nav nodrošinājis tūlītēju preču saņemšanu un izkraušanu, vai aizkavē to ilgāk par 30 minūtēm, Pārdevējam ir tiesības rīkoties kā noteikts šo noteikumu punktā Nr. 8.
 10. Preču piegādē ir iekļauta tikai piegāde līdz norādītai Pircēja saņemšanas vietai un preču fiziska izsniegšana no transportlīdzekļa. Preču piegādē nav iekļauta preču pārvietošana (nest, kraut, stumt u.c.) līdz Pircēja noliktavai vai Preču uzglabāšanas vietai.
 11. Gadījumā, ja Pircējs nav veicis priekšapmaksas rēķina apmaksu 5 darba dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts. 
 12. Preču saņemšana tiek apliecināta ar Pircēja vai tās pilnvarotās personas parakstu uz preču pavadzīmes. Par pilnvaroto personu tiek uzskatīti arī Pircēja darbinieki, kuri saņem Pircējam adresētu preci.
 13. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Preces cenas vai piegādes izmaksas, līdz brīdim, kad priekšapmaksas rēķins par pasūtījumu ir izrakstīts un nosūtīts Pircējam izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus (e-pastu).
 14. Iestājoties Force major apstākļiem, Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī (arī pēc rēķina apmaksas) atteikties no preču pārdošanas. Nepārvaramās varas apstākļi tiek novērtēti saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu. Nepārvaramās varas apstākļiem izbeidzoties, Pārdevējs atgriež saņemto samaksu Pircējam pēc iespējas ātrāk saprātīgā laikā.
 15. Gadījumā, ja Pircējs vēlas anulēt pasūtījumu, tad rakstveidā paziņo par to Pārdevējam uz e-pastu un abpusēji saskaņo tālāko rīcību. Gadījumā, ja samaksa par Precēm jau ir saņemta, Pārdevējam ir tiesības atteikt pasūtījuma anulēšanu.
 16. Šie internetveikala lietošanas noteikumi var tikt grozīti un papildināti bez iepriekšējā brīdinājuma. Šāda noteikumu redakcija ir spēkā uz pasūtījuma un rēķina apmaksas brīdi. Pircējam ir pienākums pirms katra pasūtījuma veikšanas rūpīgi izlasīt šos noteikumus.
 17. Sūdzības un pretenzijas par preču kvalitāti un apkalpošanu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektronisko pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sūdzība tiks izskatīta 3 (trīs) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
 18. Internetveikala apkalpošanas kontakti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mob. 29214373.

Personas datu apstrādes politika

Šī privātuma politika (turpmāk – “Privātuma politika”) sniedz informāciju par to, kā Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS SIA ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat www.pako.lv tīmekļa vietni.
Lietojot šo interneta vietni, t.s., bet ne tikai – pasūtot preces, pakalpojumus, nosūtot cenu pieprasījumus un citu informāciju, Lietotājs (turpmāk tekstā arī Datu subjekts) piekrīt šādai mūsu personas datu (Turpmāk tekstā – Datu) apstrādes politikai:
Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA pastāv juridisks pienākums datus glabāt un glabāšanas termiņš noteikts normatīvajos aktos;
• Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses; notiek parāda atgūšana un/vai kāds civiltiesiskais vai administrātīvais process, kas ir sasistīts ar Lietotāju;
• Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;


Dati tiek glabāti uzņēmuma datubāzēs saskaņā ar uzņēmuma izstrādāto iekšējo politiku un kārtību uN/vai likumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lai Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA var realizēt savas leģitīmās intereses.
Personas datu saņēmēji ir Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA darbinieki, kuru darba pienākumos ietilpst attiecīgo datu apstrāde, kā arī citas personas, kas saistītas ar Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA pakalpojuma sniegšanu.
Sīkdatnes (Cookies). Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA ir tiesīga vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.
Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē. Ja Lietotājs vēlas izdarīt pasūtījumu esot tiešsaistē nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu un ievadīt nepieciešamo informāciju. Tas ļauj nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma vai pieprasījuma izpildes statusu.

Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu ievērojot šo peronas datu apstrādes politiku. Personas dati netiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ).

Datu subjektam ir tiesības īstenot savas datu subjekta tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.
Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA ir tiesīga grozīt Privātuma noteikumus pēc saviem ieskatiem.
Datu subjekts var sazināties ar Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA saistībā ar jautājumiem par datu subjekta piekļuves saviem datiem tiesību īstenošanu, datu labošanu, kā arī sūdzībām par personas datu apstrādi sūtot pieteikumu uz Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai juridisko adresi: Vidus 46, Jelgava, LV 3008
Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS, SIA veic saziņu ar datu subjektu, tostarp izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.